Detail firmy

CENTRUM SOCÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÝ TĚŠÍN

Základní údaje

Adresa

Sokolovská 1997

737 01 Český Těšín


Kontaktní údaje

Mobil: 602 155 258
Telefon: 558 740 193
Fax: 558 740 199
E-mail: janus.foltyn@csstesin.cz
Web: www.csstesin.cz

Identifikační údaje

IČ: 70985383 Informace z rejstříku ARES
DIČ: CZ70985383 Informace z OR justice.cz

Aktualizovat firemní údaje


Nabídka zboží a služeb


Základní služby, které zařízení poskytuje

poskytnutí celoročního ubytování

poskytnutí celodenní stravy

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu vč. zajišťování praní prádla ve vlastní prádelně a zajišťování úklidu v celém objektu zařízení

zajišťování zdravotní péče formou zvláštní ambulantní péče, a to prostřednictvím:
o zdravotnického zařízení
o ústavního lékaře (Lékařský dohled nad zdravotním stavem uživatele služby je zajišťován 1 x týdně smluvně prostřednictvím ústavního lékaře. V případě potřeby lékař dojíždí do našeho zařízení nebo je 24 hod. v telefonickém kontaktu se zdravotním personálem. V krajním případě je kontaktována lékařská záchranná služba.)
o lékařů specialistů (např. diabetolog, urolog, psychiatr, psycholog, kardiolog, atd.)
o ošetřovatelské a rehabilitační péče poskytované vlastními zaměstnanci, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

základní sociální poradenství – pomoc v řešení nepříznivé sociální situace, zmírnění negativních jevů týkajících se stáří, informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace uživatele
o zprostředkování kontaktu a spolupráce s ČSSZ a OSSZ, odborem sociálním MěÚ Český Těšín, praktickými lékaři a pod. při vyřizování nezbytných záležitostí a potřebné dokumentace
o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, např.:
o organizace návštěv divadelních představení a koncertů
o organizace vzájemných setkání se seniory z jiných zařízení sociálních služeb z regionu a v rámci přeshraniční spolupráce i z Polska
o zprostředkování bohoslužeb v ústavní kapli
o zajištění služeb kadeřnictví, pedikúry a bufetu v prostorách zařízení
o spolupráce s místními organizacemi, sdruženími, institucemi a firmami při zajišťování společenských, kulturních a vzdělávacích akcí
o možnost podílet se na řízení zařízení formou samosprávy uživatelů
o zajišťování dovozu léků do zařízení

sociálně terapeutické, aktivizační a motivační činnosti - uživatelé mají možnost:
o podílet se na aktivizační a motivační činnosti (v rámci zájmové, kulturní a společenské činnosti)
o účastnit se skupinového cvičení
o účastnit se relaxačních setkání (zejména v zimním a podzimním období)
o účastnit se zpívánek
o vzdělávat se v internetovém klubu
o půjčování knih z ústavní knihovny
o účastnit se plavání seniorů
o účastnit se výletů a zájezdů pořádaných zařízením i jinými organizacemi
o účastnit se individuálních a skupinových procházek
o účastnit se individuálních volnočasových aktivit dle svých individuálních potřeb a osobních cílů

Kdo služby poskytuje
Provoz a služby Domova pro seniory Český Těšín zajišťuje 53 zaměstnanců. Organizační struktura je rozdělena do čtyř útvarů. Zdravotní útvar zajišťuje péči zdravotní, ošetřovatelskou, přímou obslužnou a rehabilitační, sociální útvar základní výchovnou a sociální péči. Ekonomický útvar zajišťuje chod domova po stránce ekonomicko - personální a provozní útvar zajišťuje údržbu a autoprovoz, ostrahu objektu, stravování a praní prádla. Úklid je zajišťován smluvně.

Komu je služba určena
Starším občanům, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, nejsou schopni samostatně si zajistit základní životní potřeby, a to zejména z důvodu:

svého věku

nepříznivého zdravotního stavu

omezené schopnosti zajištění osobní péče

osamělosti nebo omezených kontaktů s rodinou a blízkými

nevyhovujících bytových podmínek

slabého sociálního zázemí

omezené schopnosti v používání veřejných míst a služeb

omezené schopnosti při uplatňování vlastních práv a nároků

Cílová skupina
Dle rozhodnutí KÚ Moravskoslezského kraje v Ostravě o registraci sociální služby ze dne 4.6.2007 je věková struktura cílové skupiny stanovena takto:

Mladší senioři - od 65 - 80 let

Starší senioři - nad 80 let
Osoby mladší 65 let mohou být zařazeny do evidence žadatelů o sociální službu po podání žádosti o přijetí do zařízení. Možnost jejich přijetí však bude posuzována teprve od kalendářního roku, ve kterém dosáhnou této věkové hranice.
Zařízení může odmítnout poskytnutí sociální služby, když:

neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá a není schopno zajistit jeho požadavky a osobní cíle (§ 91 odst.3, písm.a) zákona)

nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby (§ 91 odst.3, písm.b) zákona)

zdravotní stav zájemce o sociální službu vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb (§ 91 odst.3, písm.c) zákona a § 36 vyhlášky), a to:
o zdravotní stav zájemce o službu vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
o zájemce o službu není schopen pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci
o chování zájemce o službu by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

zájemce o umístění v zařízení nesplňuje podmínky cílové skupiny

zájemce o umístění v zařízení je soběstačný a není závislý na cizí pomoci

zájemce o službu je chronickým alkoholikem, osobou nepřizpůsobivou (např.: dělající výtržnosti), osobou, která je agresivní a narušovala by klidný způsob života ostatních uživatelů služby

Kde nás najdete


Inzerce
ÉTER.cz - katalog firem